19 اسفند 1393

راهنمای ((تصمیم گیری بهتر))

مولف: مهدی جمشیدی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

<div> <p align="center" dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">راهنمای تصمیم گیری بهتر</span></strong></span></p> <p align="center" dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اثر: دکتر اسپنسر جانسون</span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">تصمیم های ضعیف ما بر اساس وهم وخیالی که در زمان خودش به آن اعتقاد داشته ایم ،قرار دارند و تصمیم های بهتر ما بر اساس واقعیاتی استوارند که در آن موقع با آنها برخورد کرده ایم.اگر شما شروع به تصمیم گیری بهتر کنید دستگیرتان می شود که سرانجام موفق تر خواهید شد.منظور از تصمیم بهتر آن است که در زمان اتخاذ راجع به ارزش آن ، هیچ سوالی برای ما مطرح نشود و قاطعانه تصمیم بگیریم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">- در همان حال که در جستجوی راهی برای تصمیم گیری بهتر هستیم ،ابتدا باید چه کنیم؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">برای اتخاذ یک تصمیم بهتر ،قدم اول ، باز ایستادن از پیگیری یک تصمیم ضعیف است.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">چرا اغلب ما به انجام دادن کاری ادامه می دهیم که مفید نیست؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">زیرا اغلب برای ما خطرناک است که چیزی آشنا را تغییر دهیم.با تغییر ندادن ،احساس امنیت بیشتری می کنیم.در نتیجه روش غیر موثر ولی آشنا مورد قبول واقع می شود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">تصمیم گیری بهتر</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">یک فهرست اختصاصی پنج دقیقه ای - یک تصمیم کاری یا شخصی</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">مساله چیست؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">وضعیتی در کار و زندگی من وجود دارد که خواستار بهبودش هستم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">تصمیم مقدماتی چنین است: (اکنون درباره ی تصمیم گیری مقدماتی می نویسم)</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">در بدو امر چه باید بکنم؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">- فعلا کاری نمی کنم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">- باید کاری بکنم ،اما مطمئن نیستم چه کاری و چه زمانی.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">- امکان دارد چیزی را انجام دهم که در پی می آید.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">تصمیم بهتر چنین است.( این را در پایان خواهم نوشت)</span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">یک روش قابل اعتماد</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">از مردد بودن و گرفتن نیمه ای از تصمیمی که بر اساس نیمی از حقیقت متکی باشد اجتناب می کنم.از هر دو قسمت یک روش قابل اعتماد استفاده خواهم کرد تا تصمیم های بهتری بگیرم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">یک عقل سرد و یک قلب گرم</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">از عقلم استفاده خواهم کرد با پرسیدن یک سوال عملی از خود و با قلبم به مشورت خواهم نشست با پرسیدن یک سوال شخصی از خود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">سپس بعد از گوش کردن به خودم و دیگران یک تصمیم بهتر خواهم گرفت و به آن عمل خواهم کرد.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">((باید به خاطر داشت که باید از هر دو بخش این روش استفاده کرد ،یکی بدون دیگری موثر واقع نخواهد شد))</span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">نیاز واقعی</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اولین سوال از عقل این است :</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">((آیا می توانم نیاز واقعی خود را برآورده کنم؟و از حق گزینش های&nbsp; خود باخبرم؟آیا به تمام جوانب آن اندیشیده ام؟))</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اگر به قسمت اول ،جواب ((نه)) بدهید باید به این موضوع توجه کنید&nbsp; که در پی چه هستید.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">- چگونه می توانم بفهمم که نیاز واقعی چیست؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">:می توانی با این سوال شروع کنی ((آیا این همان چیزی است که می خواهم&nbsp; و یا واقعا به آن نیاز دارم؟))</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">یک خواست فقط یک آرزوست که امکان دارد ما به دنبال آن برویم ولی بعدا آن را ارضا کننده نیابیم.حتی اگر آنچه را که خواسته ایم به دست آوریم اغلب خواستن تمام نمی شود.در حالی که یک نیاز اساسی ارضا کننده است.یک نیاز چیزی است که یک موقعیت ایجاب می کند.مثلا ما مربا می خواهیم ولی به نان نیازمندیم.مربا خوشمزه است ولی ما را سیر نمی کند.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اشخاص موفق واقعی ابتدا در پی چیزی می گردند که به آن نیاز دارند.امکان دارد ما در زندگی یک خانه ی مجلل بخواهیم ولی به یک سرپناه مناسب نیاز داشته باشیم.وقتی در پی آنچه می خواهیم هستیم اغلب آنچه را که به آن نیازمندیم از دست می دهیم.اول در صدد یافتن سرپناه باشید ،بعد خانه ی مجلل.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>وقتی فقط در پی نیاز واقعی باشم مصمم تر می شوم و اتخاذ تصمیم های بهتر و زودتر صورت می گیرد.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">ما چیزهای زیادی <u>می خواهیم </u>ولی به چیزهای اندک <u>نیازمندیم.</u></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">وقتی تصمیم خود را فقط روی آنچه نیاز داریم متمرکز سازیم،تصمیم گیری آسان تر خواهد شد.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">باید این سوال را همیشه از خود پرسید:</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">((آیا من صرفا این چیزها را می خواهم یا واقعا به آن نیازمندم؟))</span></strong></span></p> <p align="center" dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">آگاهی از اختیارات</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">ژاپنی ها می گویند :((هر چه آهسته تر بروم ،زودتر می رسم))</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">چگونه می توان از حق انتخاب خود آگاه شد؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">می توان با سوال کردن و گرد آوردن اطلاعات لازم این کار را شروع کرد .اطلاعات ((مورد نیاز)) آنهایی هستند که واقعا محتاج به داشتن آنها هستیم تا بتوانیم تصمیم بهتری بگیریم.هر چیز دیگر اطلاعات اضافی خواهد بود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">یک راه خوب برای به دست آوردن اطلاعات لازم ،مشاهدات واقع بینانه است.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اگر می خواهیم بیشتر بدانیم ،بیشتر دقت کنیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">همچنین برای بهتر ملتفت شدن ،صحبت کردن و گوش سپردن به حرف های اشخاص مطلع یاری بخش است.اما در مورد واقعیات مسلم نباید نظر دیگران را قبول کرد ،خودمان باید به ارزیابی بپردازیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>هر چه اطلاعات جمع آوری شده بیشتر می شود، از حق گزینش های خود بیشتر آگاه می شوم.در جریان گزینش ،آن را انتخاب می کنم که نیاز واقعی&nbsp; را بر آورد.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">فکر کردن به تمام جوانب</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">ما می توانیم آماده ی چیزی باشیم که قبلا فکرش را کرده ایم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">می توانیم هر موقعیتی را که ممکن است در آن قرار بگیریم به تصور درآوریم و از خود بپرسیم:</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">سپس ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟بعد چه؟و بعد از آن چه؟...</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">تا آن که تا انتها به آن موقعیت فکر کنیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">بنابراین خوب است قبل از آن که تصمیم بگیریم ، هر یک از حق انتخاب های خود را در نظر بگیریم و بپرسیم بعد چه اتفاقی می افتد؟و بعد چه ؟ تا آن که با در نظر گرفتن تمام جوانب تصمیم ، به نتیجه ی بهتری برسیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>تصمیم های گذشته ی خودم بهترین مربیان من هستند.نگاه کردن واقع بینانه به آنها به من بیش از هر کس دیگر می آموزد که از توهمات پرهیز کنم و واقعیت را ببینم.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>نتایج ما از تصمیم ها چه باشند تا نیاز واقعی را بر آورند؟اگر طبق تصمیم خود عمل کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟و بعد چه؟و بعد از آن چه؟</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">نیمه ی دیگر</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">علت خوب بودن تصمیم موثر این است که برای متمایز کردن توهم و واقعیت ناچاریم سوالاتی را برای خود مطرح کنیم و از طریق این سوالات به مرحله ی تشخیص برسیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">سوالات پرتوی روشنی بخش بر توهمات می افشانند که باعث وضوح آنها می شود.توهم خیالی است که به علت خواستن به آن معتقد شده ایم با آن که بعدا معلوم می شود خطایی بیش نبوده است.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">تصمیمی که بر اساس یک خیال که به آن معتقدیم گرفته شود مانند ساختن خانه ای زیبا است که روی ماسه های نرم بنا شده باشد.چیزی نخواهد گذشت که بنا فرو خواهد ریخت.زندگی در توهم در واقع زندگی با درد مدام است.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">ما اغلب نمی دانیم روش رسیدن به نتایج بهتر ،برطرف کردن موانع سر راه یعنی هوای نفس مکتوم ماست.اما چگونه می توانیم این موانع را از سر راه خود برداریم؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">با منش و رفتار منطقی خود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">منش مجموعه ای از اعتقادات شخصی و چگونگی عمل بر اساس آنهاست.تصمیم گیری افراد بستگی زیادی به اعتقادات آنها دارد.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>تصمیم های من اعتقادهای من را آشکار می سازند. </em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">ما سوال عملی یا سوال عقلی را در مورد موقعیت خود مطرح کردیم.حال می توانیم سوال دوم را که سوال خصوصی یا سوال قلبی است در مورد ((خود)) تصمیم گیرنده مان بپرسیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">سوال خصوصی در مورد اعتقادات شخصی شامل مسائلی از این قبیل می شود : دوستی - فراست و بصیرت نسبت به ارزش خودمان.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اعتقادات ما مانند چراغی است که برای روشن کردن راه خود به کار می بریم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">سوال خصوصی از قلب:</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">((آیا تصمی های من نشانگر صادق بودن با خود ،اعتماد به فراست و شایستگی بیشتر هستند؟))</span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">راستی و درستی من</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">واقعیت ،تمام آن چیزی است که واقعا هست.حقیقت توصیفی از واقعیت - من یا کس دیگر- می باشد.دوستی و درستی گفتن حقیقت به خودم است.صداقت گفتن حقیقت به اشخاص دیگر است.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">مردم اغلب از گفتن حقیقت به خود پرهیز می کنند و خودشان را گول می زنند.وقتی به خود حقیقت را بگوییم،صداقت با دیگران برایمان آسان تر می شود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">واقعیت همان واقعیت است بدون آن که ربطی به اعتقاد یا توهم ما داشته باشد.مانند مردمان دوران کهن که معتقد بودند زمین مسطح است ،اما زمین گرد است و ربطی به اعتقاد آنها ندارد.اعتقاد آنها به مسطح بودن زمین آن را مسطح نکرد.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">هر چه واقع بین تر باشیم ،بهتر می توانیم تصمیم مناسب بگیریم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">((من و شما می توانیم خود را از دوره هایی از زندگی شخصی مان که دچلر توهم بوده ایم نجات دهیم))</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">و زمان مساله ای حیاتی است.این که چه وقت تصمیم های خود را می گیریم همان قدر مهم است که چه تصمیمی می گیریم.در این روزگار همه ی ما باید زودتر تصمیم بگیریم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>هر چه زودتر بتوانم حقیقت را ببینم ،زودتر می توانم تصمیم بگیرم.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>تصمیم های ضعیف من بر اساس توهماتی است که در زمان تصمیم گیری &nbsp;به آنها معتقد بوده ام گرفته شده اند.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>تصمیم های بهتر من بر اساس واقعیاتی که در زمان تصمیم گیری شناخته ام گرفته می شوند.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>برای یافتن حثیثت به جستجوی آن می پردازم.برای کشف حقیقت به جستجوی خیالی می پردازم که معتقد شده ام حقیقت است ولی واقعا نمی توانم آن را به کار بندم. </em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>ما اشتباهات یکدیگر را آسان تر می بینیم.بنابر این (خود) را به کناری می زنم و از دیگران سوال می کنم که چه می بینند و سپس آنچه را که فکر می کنم برای من حقیقت است مورد توجه قرار می دهم.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">فراست من</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">فراست دانش ناخودآگاه ماست که اساس آن را تجربیات شخصی تشکیل می دهد.همان چیزی است که ما به طریقی احساس می کنیم برای ما درست و مناسب است. برای استفاده از فراست مهم است که ببینیم در هنگام تصمیم گیری چه احساس می کنیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اگر در هنگام تصمیم گیری احساس سختی و مشکل بودن می کنیم احتمالا سعی داریم به زور آن را محقق سازیم.اگر این طور باشد نتیجه ضعیفی به بار خواهد آمد.اما اگر برای خود سوالات آزمایشی مطرح می کنیم و واقعا احساس آرامش به ما دست می دهد ،احتمالا تصمیمی بر اساس حقیقت می گیریم و در این صورت نتایج بسیار بهتر خواهند بود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">احساسات واقعی ((راهنمای شخصی )) من هستند ،نوعی مربی که در درون من اقامت گزیده است تا خردمندی خود را به من نشان دهد.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>احساسات من اغلب نتایج را پیشگویی می کنند.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">بالاتر از احساسات ما ،راهنمایی بهتر و بالاتر وجود دارد:فراست بهتر.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">منظور از فراست بهتر ،نوعی دیگر از تیز هوشی است - نکته سنجی - سرچشمه ای که خردمندی بزرگ تری را در مقایسه با تجربیات خودمان برایمان فراهم می کند.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">برای یاری گرفتن از فراست بهتر ،من از راهنمای بهترم سوال می کنم و سپس سکوت می کنم و به آنچه به سوی من می آید گوش فرا می دهم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">(ترس تنها احساس جدایی از خداوند است)</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>هر چه بیشتر از فراست (دقت نظر) استفاده می کنم و در می یابم که راجع به کم و کیف تصمیم گیری چگونه احساسی دارم ،بیشتر خود را از اشتباهات غیر قابل جبران محفوظ نگاه داشته ام.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>از خود می پرسم :آیا احساس فشار می کنم؟یا آرامش؟احساس وضوح می کنم یا سر در گمی؟احساس ترس می کنم یا شور و شوق؟</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>اگر نمی ترسیدم چه تصمیمی می گرفتم؟</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">بصیرت من</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">ما اغلب فکر می کنیم که شایستگی بیشتری داریم.اما باید دید چه احساسی داریم یعنی آنچه را که واقعا به آن معتقدیم ببینیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">((شایستگی بیشتر)) اغلب برای اذهانمان بسیار سنگین است.ولی وقتی دل های ما آن را احساس کند ،این بصیرت به ما کمک می کند تا زودتر تصمیم های بهتر بگیریم.اکثر ما با این عقیده که اعتقاد نداریم که شایستگی بیشتری داریم ،مبارزه می کنیم.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>ما اغلب به نتایجی می رسیم که به طور ناخود آگاه معتقدیم شایسته ی آنها هستیم.</em></span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">اگر دریابم که واقعا اعتقاد دارم که شایستگی بیشتر ندارم،چه باید بکنم؟</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;">باید از خود بپرسید که اگر اعتقاد داشتم شایستگی بیشتری دارم،چه کار می کردم؟لازم نیست صبر کنید تا واقعا به آن اعتقاد پیدا کنید.فقط لازم است آن کاری را بکنید که اگر اعتقاد داشتید شایستگی بیشتری دارید ،می کردید.وقتی کردار شما بهتر باشد ،همه چیز بهتر می شود.</span></strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-family: b zar;"><em>ممکن است فکر کنم شایستگی بیشتری دارم ولی اعمال من به من نشان می دهند که گاهی واقعا اعتقاد دارم که چنین نیستم.کلید اتخاذ تصمیم های دائمی بهتر آن است که این اعتقاد را برگزینم که شایستگی بیشتری دارم و سپس بر اساس این اعتقاد عمل کنم. </em></span></strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> </div>

تعداد مشاهده (913)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "راهنمای ((تصمیم گیری بهتر))"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید