تماس با ما
 

شماره تلفن های مدرسه : 77670365-77628215-77628214
پست الکترونیکی مدرسه : info@ghadir7.sch.ir
شماره حساب مدرسه :  4150146352002  

بانک ملی شعبه عظیم پور

شماره اتاق مسئول داخلی
1 مدیریت آقای فطرتی 1
2 معونت انضباطی آقایان صالحی 2
3 آموزشی پایه دهم آقایان قبادی فر 3
4 آموزشی پایه سوم آقایان مومنی 4
5 معاونت پایه چهارم آقای جمشیدی 5
6 معونت تربیتی آقای بیات 7
7
معاونت اداری
آقای رضایی 8