کادر آموزشی و علمی
 
معاون آموزشی پایه دهم : جناب آقای قبادی فر
معاون آموزشی پایه سوم و کلاس های کنکور : جناب آقای مومنی
معاون آموزشی پایه چهارم : جناب آقای چمشیدی